PRIVACY BELEID

Bij TCT Mobile Europe (“we”, “ons”, “onze”, “TCT”), verzamelen en gebruiken we regelmatig gegevens die een persoon zou kunnen identificeren (“persoonsgegevens”), in het bijzonder met betrekking tot uw aankoop of uw gebruik van onze producten, diensten, mobiele en softwareapplicaties en websites (“u”, “uw”). Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen en te beveiligen en om de wettelijke voorschriften na te leven.

Het onderhavige privacybeleid is bedoeld om een duidelijke uitleg te geven over wanneer, waarom en hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken (het “Beleid”). Dit Beleid is van toepassing op alle diensten die door TCL Groepsentiteiten worden verstrekt. Om de voorwaarden met betrekking tot een specifieke dienst te lezen, kunt u het desbetreffende hoofdstuk van het Beleid raadplegen. Wij hebben dit Beleid zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt en hebben de artikelen een titel gegeven zodat u de voor u meest relevante informatie snel terugvindt en zodat u op een onderwerp kan klikken om er meer over te weten.

Lees dit Beleid zorgvuldig door. Het onderhavige Beleid is niet bedoeld om de voorwaarden van enige overeenkomst die u met ons of met een andere entiteit van de TCL Group heeft afgesloten (bijvoorbeeld [naam van de voorwaarden die werden overeengekomen tussen TCL Group en haar klanten]) noch enige rechten waarover u beschikt overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming te vervangen.

Wij kunnen dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om het bij te werken of om te voldoen aan wettelijke voorschriften of wijzigingen in de manier waarop we onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Wij zullen u in kennis stellen van belangrijke wijzigingen door [een e-mail te verzenden naar het meest recente e-mailadres dat u ons heeft verstrekt, door een duidelijk zichtbare vermelding te posten op onze website [link invoegen]] of door rechtstreeks op uw TCL-toestel een melding te plaatsen (bijvoorbeeld naar aanleiding van upgrades van software). Wij adviseren u om dit Beleid regelmatig na te gaan en te lezen zodat u steeds weet welke gegevens we verzamelen, hoe wij ze gebruiken en met wie wij ze delen.

Het onderhavige Privacybeleid werd bijgewerkt op [mei] 2018.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP UW PERSOONSGEGEVENS?

TCT Mobile Europe is een groepsentiteit van TCL Communication Technology Holdings Limited (“TCL”), een in China gevestigd telecommunicatiebedrijf dat zich richt op wereldwijde slimme productvervaardiging en internettoepassingen, met maatschappelijke zetel gelegen te [22/F., TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, Zhongkai Hi-tech Development District, Huizhou, Guangdong, 516006, PRC]. Wij zijn gevestigd te [55 Avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre].

Aangezien verschillende TCL Groepsentiteiten verantwoordelijk zijn voor de verzameling van gegevens over klanten en eindgebruikers, zal elke entiteit een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zijn voor haar eigen respectievelijke verwerking van de gegevens. U dient zich ervan bewust te zijn dat, aangezien TCL ook verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens, er gegevens kunnen worden bijgehouden in gegevensbanken buiten de EU (cf. artikel 7), die toegankelijk zijn via andere vennootschappen van de TCL Group, afhankelijk van de betrokken gegevensverwerking.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN OF VERWERKEN WE?

De persoonsgegevens die we verzamelen omvatten:

• [Contact- en betalingsgegevens en basis gebruikersgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, kredietkaartnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum;

• Bijzondere categorieën gegevens omvatten biometrische gegevens en gezondheidsgegevens wanneer u bepaalde applicaties gebruikt;

• Overige gegevens over u, zoals uw beroep, taal, de locatie van uw toestel en de tijdzone;

• Uw marketingvoorkeuren zoals interesse / toewijzingen van marketinglijsten, de registratie van toelatingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens;

• Toestelgegevens en loginformatie zoals unieke toestel ID’s (zoals IMAI [en IMSI] nummers, het adres van de draadloze netwerkinterface van het toestel (MAC-adres) of het mobiele telefoonnummer dat door het toestel wordt gebruikt), de verwijzende URL, IP-adressen en details over uw gebruik van onze websites, clouddiensten, app store, browsergeschiedenis, zoekopdrachten, browsertype en sessiefrequentie;

WHEN DO WE COLLECT YOUR PERSONAL DATA?

Wij zullen rechtstreeks gegevens over u verzamelen wanneer u uw toestel gebruikt, wanneer u een upgrade van uw toestel uitvoert, wanneer u een account aanmaakt op uw toestel of op onze websites, wanneer u inschrijft voor marketingmateriaal, wanneer u onze producten en diensten aankoopt of gebruikt, of wanneer u ons contacteert met vragen, klachten of suggesties of ons feedback geeft.

Wij kunnen onrechtstreeks gegevens over u verzamelen via andere bronnen en deze combineren met gegevens die wij via onze diensten hebben verzameld als dit nodig is in het kader van het beheer van onze relatie die wij met u hebben. Deze andere bronnen kunnen softwareapplicaties van derden zijn zoals de app store en sociale mediaplatforms zoals Facebook, Google +, Google Play en Twitter.

Wij zullen niet bewust gegeven verzamelen over kinderen die jonger zin dan 13 jaar, tenzij tegenstrijdige wettelijke bepaling, zonder duidelijk te maken dat dergelijke informatie alleen mag worden vertrekt met de toestemming van de ouders, als dit door de geldende wetgeving vereist is. TCT en andere entiteiten van de TCL Group zullen de persoonsgegevens van kinderen enkel gebruiken voor zover dit is toegestaan door de wet en als de vereiste toestemming van de ouder of de voogd werd verkregen.

Als u onze websites (de “Websites”) gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

• Gegevens over uw toestel zoals gegevens over de producten die u koopt of de redenen waarvoor u de klantendiensten via de Websites contacteert. Gegevens over het toestel kunnen betrekking hebben op de productcode of het nummer van het model, uw IP-adres, de categorie van het product of [F/W en S/W] gegevens, de landcode of het toestel-ID (MAC-adres, Universele Unieke Identificatiecode (UUID), enz.).

• Gegevens over uw account wanneer u zich voor het eerst op de Websites registreert, zal u worden gevraagd om bepaalde informatie in te geven, zoals uw e-mailadres (dat uw Gebruikers-ID zal zijn), uw wachtwoord, telefoonnummer, naam en adres.

• Gegevens over uw gebruik zoals informatie die alle gegevens die via de Websites worden verzameld omvat, zoals bijvoorbeeld uw activiteit op de Websites (bijv. dagboeken die registreren welke klikken u op de Websites heeft uitgevoerd) of informatie over uw registratie.

• IP-Adres als u de Websites gebruikt, kunnen wij uw IP-adres automatisch opslaan (dit is het unieke adres dat uw computer op het internet identificeert en dat automatisch door onze server wordt herkend.

• Cookies en traceertechnologieën wij kunnen gebruik maken van technologieën zoals cookies en web beacons – zie het Cookiebeleid [link invoegen] voor meer details over cookies -.

WHAT PURPOSES DO WE USE YOUR PERSONAL DATA FOR?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• [Om u op de hoogte te houden van software-updates, technische updates, beveiligingsmeldingen en ondersteunende en administratieve berichten;

• Om u in staat te stellen om onze producten en diensten zoals onze apps en verbonden websites te downloaden en aan te kopen;

•Om ons te helpen om onze producten, diensten, inhoud en reclamemateriaal te creëren, te verstrekken, te ontwikkelen, te bedienen, af te leveren, te onderhouden en te verbeteren en om uw gebruikerservaring voortdurend te verbeteren;

• Om de klanttevredenheid te beoordelen en deze in verband te brengen of te combineren met gegevens die we van andere personen verkrijgen zodat we onze behoeften kunnen identificeren en u een betere gebruikerservaring kunnen bieden;

• Om transacties te verwerken en u de betreffende informatie te verzenden zoals bevestigingen en facturen;

• Om te antwoorden op uw opmerkingen, vragen, om de klantendienst en ondersteuning aan te bieden en om te voldoen aan uw verzoeken;

• Om de identiteit van gebruikers na te gaan, om gebruikers te helpen identificeren en om de gepaste diensten te bepalen;

• Om met u te communiceren en om u belangrijke mededelingen of gepersonaliseerde berichten te verzenden zoals communicatie over uw aankopen en de wijzigingen van onze voorwaarden en ons beleid;

• Om trends, gegevens, transacties, het gebruik van en activiteiten in verband met onze producten en diensten te controleren, te beoordelen en te analyseren;

• Om interne doeleinden, zoals audits, data-analyse en onderzoek te vergemakkelijken om onze producten, diensten en communicatie met klanten te verbeteren;

• Om u marketingmateriaal, nieuws en informatie te verzenden waarvan wij denken dat u daar interesse in heeft, zoals onze laatste productaankondigingen en opkomende evenementen (waarvoor we uw toestemming hebben ontvangen of waarvoor de wet ons anderszins toelaat dit te doen); dit kan profilering omvatten;

• Om frauduleuze transacties en andere illegale activiteiten op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen en om onze rechten en eigendom te beschermen;

• Om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden in het kader van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.]

Naast de bovenstaande doeleinden, maken wij van uw persoonsgegevens die op onze Websites werden verzameld gebruik:

• Om u toegang te verstrekken tot bepaalde beperkte delen van de Websites;

• Om u in staat te stellen om inhoud te downloaden of een opmerking op de Websites te plaatsen;

• Om te begrijpen hoe de klanten de Websites gebruiken;

• Om u te helpen een aangename browser-ervaring te hebben.

Om uw persoonsgegevens te gebruiken, moet er een rechtsgrondslag bestaan. Wij zullen er dus voor zorgen dat wij uw persoonsgegevens louter gebruiken voor de doelstellingen vermeld in het onderhavige Artikel 4 en in Bijlage 1, als we zijn nagegaan dat:

• wij uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking hebben ontvangen; of

• ons gebruik van uw persoonsgegevens nodig is om een overeenkomst af te sluiten of om stappen te ondernemen om een overeenkomst met u af te sluiten (bijv. om verplichtingen overeenkomstig de door u en ons ondertekende overeenkomst te voldoen), of

• ons gebruik van uw persoonsgegevens nodig is om een betrokken wettelijke of regelgevende verplichting die ons is opgelegd, na te leven, of

• ons gebruik van uw persoonsgegevens nodig is om ‘rechtmatige belangen’ van ons bedrijf te ondersteunen (bijv. om onze producten te bevorderen of om analyses van onze datasets uit te voeren), op voorwaarde dat dit steeds wordt uitgevoerd op een evenredige manier en dat uw rechten op privacy worden nageleefd.

 Om u onze diensten te kunnen aanbieden wanneer u bepaalde applicaties gebruikt, kunnen wij bijzondere categorieën gegevens van u verzamelen. Voor onze verzameling of gebruik van uw bijzondere categorieën gegevens, baseren wij ons op een specifieke hierboven vermelde rechtsgrondslag die ons zal toelaten om die gegevens te gebruiken. Dit is doorgaans:

• uw uitdrukkelijke toestemming;

• het instellen, uitoefenen van of de verdediging door ons of derden tegen juridische vorderingen; of

• een specifieke uitzondering op grond van lokale wetgeving van EU-lidstaten en andere landen die de AVGB uitvoeren.

OPMERKING: Als we eerder hebben aangegeven dat wij afhankelijk zijn van toestemming als rechtsgrondslag voor onze verwerkingsactiviteiten, zullen wij ons in de toekomst niet op deze rechtsgrondslag baseren, behalve als dit uitdrukkelijk aan u is meegedeeld.

OPMERKING: Als u uw uitdrukkelijke toestemming geeft opdat wij al uw gegevens mogen verwerken, mag u uw toestemming tot deze verwerking op elk ogenblik intrekken. U dient zich er echter van bewust te zijn dat wij, als u daarvoor kiest, mogelijk niet in staat zijn om u bepaalde diensten te blijven verstrekken. Als u ervoor opteert om uw toestemming in te trekken, zullen wij u inlichten over de mogelijke gevolgen daarvan.

MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We kunnen uw gegevens delen met andere vennootschappen van de TCL Group binnen of buiten Europa. Een lijst van de vennootschappen van de TCL Group vindt u op [hyperlink of lijst met vennootschappen invoegen]. Wij kunnen uw gegevens eveneens delen met derden, die ons bijstaan in het beheer van onze bedrijfsactiviteiten of de levering van diensten. Deze derden kunnen van tijd tot tijd toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben. Deze derden zijn:

• [Dienstverstrekkers die namens ons functies uitoefenen zoals het uitvoeren van bestellingen, het leveren van pakketten, het verzenden van brieven en e-mails, het verwijderen van herhaalde informatie van klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het verstrekken van marketingbijstand, het verstrekken van zoekresultaten en links (zoals betaalde listings en links), het verwerken van betalingen met een kredietkaart, het verstrekken van klantendiensten en onderhoud of enige andere dienst in verband met onze software en/of applicaties. Als u uw gegevens via een van onze websites of toestellen deelt met een account van een derde partij zoals Facebook, Google + of Twitter, worden uw persoonsgegevens respectievelijk door een van deze derde partijen beheerd. Wij wijzen u er tevens op dat wij gebruik maken van de verdeler Luzern (wiens platform rechtstreeks toegankelijk is via onze Websites) voor de online verkoop van onze toestellen. Gelieve het privacybeleid van de betrokken derde partij te lezen aangezien hun gegevensverwerking niet door het onderhavige Beleid wordt gedekt.

• Onze overheidsinstanties, bijvoorbeeld de betrokken Europese gegevensbeschermingsautoriteiten evenals andere overheidsinstanties en wethandhavingsinstanties binnen de EU en wereldwijd;

• Overige derden, met het oog op het detecteren, voorkomen van of anderszins tegemoetkomen aan fraude, beveiligings- of technische problemen, de bescherming tegen een schending van rechten, de eigendom of de veiligheid van onze gebruikers of van het publiek;

• Advocaten en overige kantoren die professionele diensten verstrekken (zoals onze auditors)].

Bovendien, als we een deel van onze bedrijfsactiviteiten verkopen, is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens aan de koper zullen moeten overdragen.

DIRECT MARKETING

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u direct marketing-mededelingen te sturen over onze producten en diensten of de daarmee verbonden diensten, zoals onze laatste productaankondigingen en de aankomende evenementen. Dit kan in de vorm van [e-mails, brieven, SMS, telefoon of gerichte online advertenties] zijn. Wij beperkten de direct marketing tot een redelijk en evenredig niveau en verzenden u mededelingen waarvan wij denken dat deze interessant en relevant zijn voor u op basis van de gegevens over u waarover wij beschikken.

Voor de toepassing van de AVGB, is onze verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing gebaseerd op uw toestemming of, in de mate dat dit door de wet wordt toegelaten, op uw rechtmatige belangen zoals gedetailleerd in Bijlage 1. U mag op elk ogenblik de ontvangst van direct marketing stopzetten. U kan dit doen via de opt-out links in elektronische communicatie (zoals e-mails) of door ons te contacteren via de gegevens vermeld in Artikel 12.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens tevens voor het aanpassen of personaliseren van advertenties, aanbiedingen en inhoud die beschikbaar worden gesteld op basis van uw gebruik van onze mobiele applicaties, websites, platformen of diensten, en analyseren de prestaties van deze advertenties, aanbiedingen en inhoud, evenals uw interactie ermee. Wij kunnen u tevens inhoud aanbevelen op basis van de gegevens die wij over u hebben verzameld en van uw kijkgedrag. Dit is ‘profilering’, waarover meer informatie wordt verstrekt in Artikel 8 van dit Beleid.

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Sommige servers van de TCL Group zijn buiten Europa gevestigd (zoals in China) en wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan vennootschappen van de TCL Group of dienstverstrekkers die buiten Europa gevestigd zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens delen in het buitenland, als wij bijvoorbeeld een wettelijk of regelgevend verzoek van een buitenlandse wethandhavingsinstantie ontvangen. Wij zullen steeds maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat een internationale overdracht van gegevens zorgvuldig is beheerd om uw rechten en belangen te beschermen:

• wij zullen uw persoonsgegevens slechts overdragen aan landen waarvan erkend is dat ze een gepast niveau aan wetsbescherming bieden; en

• overdrachten aan vennootschappen van de TCL Group, dienstverstrekkers en andere derden zullen steeds worden beschermd door contractuele verplichtingen tot bijkomende beveiliging. Bijvoorbeeld, het EU-VS Privacyschild voor de bescherming van persoonsgegevens die aan de VS worden overgedragen.

U mag ons meer informatie vragen over de veiligheidsmaatregelen die wij hebben ingesteld zoals hierboven vermeld. Als u meer informatie of een kopie wenst te ontvangen met documentatie over de veiligheidsmaatregelen (die kan worden bewerkt om de vertrouwelijkheid te waarborgen), kan u met ons contact opnemen zoals vermeld in Artikel 12.

PROFILERING

‘Geautomatiseerde besluitvorming’ betekent een besluit dat louter is genomen op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de verwerking gebruik maakt van, bijvoorbeeld, een softwarecode of algoritme dat geen enkele menselijke tussenkomst vereist. Aangezien profilering gebruik maakt van geautomatiseerde verwerking, is het soms verbonden met een geautomatiseerde besluitvorming. Niet alle profilering leidt tot geautomatiseerde besluitvorming, maar dit is wel mogelijk.

Als u een klant bent die heeft toegestemd om marketing updates te ontvangen, kunnen wij gebruik maken van profilering [om ervoor te zorgen dat marketingmateriaal is afgestemd op uw voorkeuren en op wat wij denken dat u interesse in zal hebben]. Dit heeft geen belangrijke of juridische gevolgen voor u. In bepaalde omstandigheden, is het mogelijk dat bepaalde informatie over u wordt afgeleid uit het resultaat van profilering, wat bijzondere categorieën gegevens kan inhouden. We voeren echter geen profilering uit op basis van uw bijzondere categorieën gegevens tenzij we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen.

Opmerking: U beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering, wanneer de beslissing belangrijke gevolgen heeft voor u, zoals wanneer het rechtsgevolgen heeft voor u. Zie artikel 10.

HOELANG HOUDEN WE UW PERSOONSGEGEVENS BIJ?

Wij houden uw persoonsgegevens bij [zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in Artikel 4 van dit Beleid.] In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens langer bijhouden, bijvoorbeeld als dit van ons wordt vereist om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale of boekhoudkundige vereisten.

In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens ook langer bijhouden opdat we over een nauwkeurig verslag zouden beschikken van uw transactiesmet ons in het geval van klachten of uitdagingen, of als we redelijkerwijs menen dat er mogelijk een gerechtelijke vordering in verband met uw persoonsgegevens of transacties kan worden ingesteld. [Wij hebben een beleid inzake het bewaren van gegevens dat wij toepassen op verslagen die we bijhouden. Wanneer het niet langer vereist is om uw persoonsgegevens bij te houden, zorgen wij ervoor dat deze op een veilige manier worden verwijderd of opgeslagen, wat betekent dat deze niet meer zullen worden gebruikt door het bedrijf.]

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U beschikt over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Samenvattend, kan u verzoeken om toegang tot uw gegevens te krijgen, om enige fouten in onze bestanden te rectificeren, om gegevens die niet langer vereist zijn te wissen, om de verwerking van uw gegevens te beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, om de overdraagbaarheid van gegevens en diverse informatie over enige geautomatiseerde besluitvorming en profilering of over de grondslag voor internationale overdrachten van gegevens. U kan tevens een klacht indienen bij onze toezichthoudende autoriteit (waarover u meer informatie kan vinden in Artikel 12 hieronder).

De onderstreepte begrippen worden meer gedetailleerd gedefinieerd als volgt:

RECHT BETEKENIS
Toegang

U kan ons verzoeken om:

• te bevestigen wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen;

• u een kopie van die gegevens te verstrekken;

• u andere informatie over uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals welke gegevens wij bezitten, waarvoor wij deze gebruiken, aan wie wij deze onthullen, of wij deze overdragen naar het buitenland en hoe wij deze beschermen, hoe lang we deze bewaren, over welke rechten u beschikt, hoe u een klacht kan indienen, waar wij uw gegevens vandaan halen en of we geautomatiseerde besluitvorming of profilering hebben uitgevoerd, voor zover deze informatie nog niet in het onderhavige Beleid werd verstrekt.

Rectificatie

U kunt ons vragen om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Wij kunnen trachten om de juistheid van de gegevens na te gaan alvorens deze te rectificeren.

Overdraagbaarheid

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen, doch enkel als:

• deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld; of

• u uw toestemming heeft ingetrokken (als de gegevensverwerking op toestemming was gebaseerd); of

• naar aanleiding van een succesvol bezwaar (zie ‘bewaar’ hieronder); of

• deze onrechtmatig werden verwerkt; of • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan TCT en de overig entiteiten van de TCL Group is/zijn onderworpen.

Wij zijn niet verplicht om uw verzoek tot uitwissing van uw persoonsgegevens in te willigen als de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is: om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het inleiden, uitoefenen van of de verdediging tegen gerechtelijke vorderingen. Er bestaan bepaalde andere omstandigheden waarin wij niet verplicht zijn om uw verzoek tot uitwissing van uw persoonsgegevens in te willigen, hoewel deze twee de meest waarschijnlijke omstandigheden zijn waarin wij dat verzoek zouden weigeren.

Beperking

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te beperken (bijv. om deze bij te houden maar niet te gebruiken), maar enkel wanneer:

• de juistheid ervan wordt betwist (cf. ‘rectificatie’ hieronder), om ons in staat te stellen om de juistheid ervan na te gaan; of

• de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wenst dat deze wordt gewist; of

• deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, maar wij ze nog steeds nodig hebben met het oog op het instellen, uitvoeren van of de verdediging tegen gerechtelijke vorderingen; of

• u het bezwaarrecht heeft uitgevoerd en wij onderzoeken of er geen vervangende rechtsgronden voorhanden zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek tot beperking, wanneer:

• wij daartoe van u toestemming hebben ontvangen; of

• met het oog op het instellen, uitvoeren van of de verdediging tegen gerechtelijke vorderingen; of

• om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

Overdraagbaarheid

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens aan u over te maken in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat of om ze rechtstreeks over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, maar in elk geval enkel wanneer: de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben afgesloten, en de verwerking automatisch wordt uitgevoerd.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd zijn op onze ‘rechtmatige belangen’ (zie Bijlage 1 voor meer details) als u meent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder opwegen tegen onze rechtmatige belangen. Eenmaal u bezwaar heeft gemaakt, kunnen wij aantonen dat wij overtuigende rechtmatige belangen hebben die voorrang hebben op uw rechten.

Geautomatiseerde besluitvorming

U kunt vragen om niet te worden onderworpen aan een beslissing die enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking (zie Artikel 8), doch enkel indien die beslissing:

• rechtsgevolgen heeft die op u betrekking hebben (zoals de betwisting van een schuldvordering); of

• anderszins een belangrijk invloed heeft op u.

U kan echter worden onderworpen aan een beslissing die louter op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd als dit:

• nodig is om een overeenkomst met u af te sluiten of uit te voeren;

• wettelijk is toegestaan; of

• gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming.

Behalve voor geautomatiseerde verwerking die door de wet is toegestaan, heeft u het recht om een menselijke tussenkomst bij de besluitvorming te verkrijgen, en zullen wij maatregelen nemen om u in staat te stellen om uw standpunt uit te drukken en/of de geautomatiseerde beslissing te betwisten.

 

Om uw rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren zoals vermeld in Artikel 12. Let op het volgende als u deze rechten wenst uit te oefenen:

• Identiteit. Wij nemen de vertrouwelijkheid van alle bestanden die persoonsgegevens bevatten heel serieus en behoudens ons het recht voor om u te vragen om uw identiteit te bewijzen als u een verzoek indient.

• Kosten. Wij zullen geen vergoeding vragen om een van uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens uit te oefenen, tenzij uw verzoek om toegang te verkrijgen ongegrond, herhaaldelijk of overdreven is, in elk geval wij een volgens de omstandigheden redelijk bedrag zullen aanrekenen. Wij zullen u inlichten over de eventuele kosten voordat u uw verzoek voltooit.

• Termijnen. Wij streven ernaar om op alle geldige verzoeken te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, tenzij dit bijzonder moeilijk is of tenzij u verschillende verzoeken hebt gedaan, in welk geval wij ernaar streven om binnen een termijn van 3 maanden te antwoorden. Wij zullen u op de hoogte houden als dit langer zou duren dan 1 maand. Wij kunnen u verzoeken of u ons kan helpen door ons te vertellen wat u precies wenst te ontvangen of waar u zich zorgen over maakt. Dit zal ons in staat stellen om uw verzoek sneller te beantwoorden.

• Uitzonderingen. Lokale wetgeving kan bijkomende uitzonderingen voorzien, bijv. in het Verenigd Koninkrijk, waar het recht van toegang tot persoonsgegevens onderhevig is aan wettelijke voorrechten, kan u in bepaalde omstandigheden worden geweigerd.

• Rechten van derden. Wij hoeven niet in te gaan op een verzoek tot ontvangst van een kopie van uw persoonsgegevens (zoals in de uitoefening van het recht op overdraagbaarheid) als dit de rechten en vrijheden van andere Betrokkenen nadelig zou beïnvloeden.

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij trachten ons en u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, onthulling of vernietiging van persoonsgegevens die wij bijhouden. In het bijzonder:

• [Herzien wij onze praktijken in verband met de verzameling, opslag en verwerking van gegevens, zoals de fysieke beveiligingsmaatregelen ter bewaking tegen ongeoorloofde toegang tot systemen;

• Waar mogelijk, gebruiken we versleuteling;

• Waar mogelijk, gebruiken we wachtwoorden; en

• We beperkten de toegang tot persoonsgegevens tot onze werknemers, aannemers en agenten die toegang dienen te hebben tot de betrokken persoonsgegevens opdat zij deze voor ons kunnen verwerken en die onderworpen zijn aan strikte contractuele verplichtingen tot vertrouwelijkheid.]

U bent verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u vrijwillig deelt, onthult of ingeeft tijdens het gebruik van onze website of toestellen en die kunnen worden bekeken door leden van applicaties of websites van derden zoals chatapplicaties of messengers.

COOKIES AND WEB BEACONS

The primary point of contact for all issues arising from this Policy, including requests to exercise data subject rights, is our data protection officer. In order for us to facilitate your enquiries, requests or complaint, please contact our data protection officer:
(i) privacy.europe@tcl.com (for customers located in Europe); privacy.na@tcl.com (for customers located in the United States); or
(ii) privacy@tcl.com (for customers located in any other countries).
If you have a complaint or concern about how we use your personal data, please contact us in the first instance and we will attempt to resolve the issue as soon as possible. You also have a right to lodge a complaint with your national data protection supervisory authority at any time. For example, in the UK, the supervisory authority for data protection is the ICO (https://ico.org.uk/). We do ask that you please attempt to resolve any issues with us first, although you have a right to contact your supervisory authority at any time.

APPENDIX 1 – LEGAL BASIS FOR PROCESSING

Wat zijn cookies en web beacons?

 Een “cookie” is een klein tekstbestand dat wij kunnen gebruiken om gegevens over uw activiteit op de Websites te verzamelen. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld een pagina op een van de Websites bezoekt, kan er een cookie worden geplaatst op het toestel van de gebruiker, of kan een cookie worden gelezen als de gebruiker de betrokken Website reeds heeft bezocht (als de gebruiker voorafgaand zijn toestemming heeft gegeven met cookies en web beacons).

“Web beacons” zijn kleine afbeeldingen die een unieke identificatiecode dragen en die functioneren zoals cookies. Dankzij web beacons kunnen wij de gebruikers tellen die bepaalde pagina’s op de Websites bezoeken en kunnen wij nagaan of promotie- en reclamecampagnes doeltreffend zijn. Wanneer deze in e-mails in HTML-formaat worden gebruikt, kunnen web beacons de verzender ervan identificeren als de e-mail werd geopend. In tegenstelling tot cookies die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker, worden web beacons op onzichtbare wijze opgenomen op de webpagina’s. Wij kunnen ook Flash of Adobe cookies gebruiken. Aangezien web beacons, flash cookies en Adobe cookies dezelfde technologie inhouden als eenvoudige cookies, zullen wij ook uw voorafgaande toestemming vragen alvorens deze te gebruiken.

In het onderhavige Artikel, verwijzen we naar alle soorten cookies en web beacons als Cookies.

Waarom maken we er gebruik van? Tijdens het navigeren op de Websites, worden sommige Cookies op uw computer geïnstalleerd. De Cookies voeren verschillende functies uit, en stellen u bijvoorbeeld in staat om efficiënt te navigeren op de pagina’s, om uw voorkeuren te onthouden en om de algehele ervaring op de Website te bevorderen. Dankzij cookies kunnen we ook informatie over uw navigatie op onze Websites opslaan om uw gedragspatroon te volgen.

Welke Cookies worden er op de Websites gebruikt?

Wij gebruiken de volgende cookies:

Soort cookies Naam Bron Gebruik
Google Tag Manager _dc_gtm_UA-62941400-26 Google Tags op website beheren
Google Analytics ga Google Prestatie en analytische cookies
Google Analytics _gid Google Prestatie en analytische cookies
AB Tasty ABTasty Alcatel Gebruikerstest
AB Tasty ABTastySession Alcatel Gebruikerstest
Magento CACHED_FRONT_FORM_KEY Alcatel Magento Enterprise – gebruikt voor de werking van de Website
Cookie display cookiebar Alcatel Onthoudt de keuze van de cookie-balk
Magento VIEWED_PRODUCT_IDS Alcatel Magento Enterprise – gebruikt voor de werking van de Website
Amazon ad-id Amazon Amazon advertentiesysteem
Amazon ad-privacy Amazon Amazon advertentiesysteem
Magento frontend Alcatel Magento Session – gebruikt voor de werking van de Website
Magento is_ie Alcatel Redirection Popup – wordt gebruikt voor de werking van de Website

 

• Operating Cookies. Dit zijn Cookies die nodig zijn voor de werking van onze Websites en zullen u bijvoorbeeld in staat stellen om toegang te krijgen tot beveiligde delen van onze Websites. Deze Cookies verzamelen geen gegevens over u [en kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden] of zorgen ervoor dat uw browsergeschiedenis wordt opgeslagen. Deze soort Cookies kan niet worden gedeactiveerd.

• Prestatie en analytische Cookies Dankzij deze Cookies kunnen we de gebruikers herkennen en het aantal gebruikers tellen en begrijpen hoe zij zich op onze Websites gedragen. Dit helpt ons om de functies van de Website te meten en te verbeteren door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat gebruikers de inhoud waar zij naar op zoek zijn gemakkelijk kunnen vinden. Onze Websites maken gebruik van Cookies van derden zoals Google Analytics. Gegevens die door Google Analytics worden verzameld, zullen worden overgedragen en opgeslagen door Google op haar servers, in overeenstemming met hun privacybeleid. U kan het privacybeleid van Google raadplegen op: http://www.google.com/intl/fr/policies/. U kan zich uitschrijven voor de tracering door Google Analytics door de volgende pagina te raadplegen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

• Functionele cookies Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u onze Website opnieuw bezoekt. Dit laat ons toe om uw inhoud te personaliseren en om uw voorkeuren te onthouden (uw taalkeuze of regio bijvoorbeeld). Deze cookies verzamelen geen informatie om u te identificeren. Alle informatie die door de cookies wordt verzameld, is anoniem en wordt enkel gebruikt om de werking van onze Website te verbeteren.

 Advertentiecookies. Deze worden gebruikt om a ons in staat te stellen om advertenties aan te bieden die overeenstemmen met uw interesses. Advertentiecookies op onze Websites worden meestal verstrekt door derden (bijv. Amazon) en kunnen derden tevens in staat stellen om relevante reclame te verstrekken op andere websites die u bezoekt.

Hoe deactiveert of verwijdert u cookies?

Behalve voor Operating Cookies (cookies die essentieel zijn opdat onze Websites zouden werken), zullen wij u steeds toestemming vragen voordat Cookies worden ingevoegd. In de onderstaande paragraaf beschrijven we de procedure die u moet volgen als u de Cookies die niet essentieel zijn opdat onze Websites zouden werken wenst te deactiveren of uit te schakelen.

De meeste browsers kunnen worden geconfigureerd om u in te lichten wanneer u een Cookie ontvangt. U kunt ook beslissen om Cookies uit uw browser te blokkeren, maar als u dat doet, is het mogelijk dat u niet kan genieten van de gepersonaliseerde gebruikersfuncties waarover andere bezoekers van de Websites genieten en heeft u mogelijk niet langer toegang tot bepaalde gedeelten van de Websites (bijvoorbeeld als u Operating Cookies uitschakelt).

U kunt de Cookies deactiveren door uw browserinstellingen te wijzigen, waardoor u de installatie van alle of een deel van de cookies kan weigeren. Als u een cookie of een soort cookie deactiveert, wordt deze niet van uw browser verwijdert aangezien de verwijdering een specifieke verrichting vereist. U moet zich er dus bewust van zijn dat wij, als u een of meerdere analysecookies heeft gedeactiveerd, nog steeds in staat zullen zijn om gegevens te gebruiken die door de Cookies die vóór de uitschakeling werden geïnstalleerd zijn verzameld, tenzij u vereist dat dergelijke gegevens worden verwijderd. Wij zullen de gedeactiveerde cookies echter niet meer gebruiken voor de verzameling van verdere gegevens.

Als u uw cookie-instellingen wilt wijzigen, opent u het menu “Opties” of “Voorkeuren” van uw browser. Voor meer informatie, raadpleeg de “Help”-optie van uw browser.

Klik op een van de onderstaande links voor meer informatie over de cookie-instellingen van uw browser:

• Internet Explorer

• Firefox

• Chrome

• Safari

• iOS

Hoe lang bewaren we ze?

Tenzij de cookies strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Websites, verstrijken alle cookies na een termijn van [13 maanden], waarna ze definitief verwijderd worden.